(1)
Stara, F. Rendere Fertile Il Pensiero. Paideutika 2022, 8.