(1)
Madrussan, E. Oggi Un Filosofo. Paideutika 2022, 2.