Stara, F. (2022). Rendere fertile il pensiero. Paideutika, (35), 8. https://doi.org/10.57609/paideutika.vi35.2169