Maltese, Pietro. 2022. «Un Ritorno a Gramsci?». Paideutika, n. 35 (aprile):16. https://doi.org/10.57609/paideutika.vi35.2193.