Maltese, P. (2022) «Un ritorno a Gramsci?», Paideutika, (35), pag. 16. doi: 10.57609/paideutika.vi35.2193.