Maltese, P. «Un Ritorno a Gramsci?». Paideutika, n. 35, aprile 2022, pag. 16, doi:10.57609/paideutika.vi35.2193.